Opleiding & onderzoek

Opleiding & onderzoek

Onderwijsprogramma’s

Onderwijsprogramma’s voor offshore wind staan in de kinderschoenen. Pas enkele jaren zijn er keuzemodules en minoren beschikbaar voor de scholing van studenten voor de sterk groeiende offshore windindustrie. De belangrijkste uitdaging voor Nederland, nu maar zeker in de toekomst, is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde studenten en professionals.

De windindustrie is constant aan het innoveren om goedkoper elektriciteit op te wekken. Daarom is het belangrijk de onderwijsprogramma’s aan te laten sluiten op recente inzichten en technologieën. Naast het doorontwikkelen van het bestaande aanbod offshore windopleidingen op mbo- en hbo-niveau, is er behoefte aan specialistische cursussen die in een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de industrie georganiseerd en ontwikkeld worden op vijf specifieke thema’s. Naast onderwijsinnovatie is er vanuit de markt behoefte aan toegepast en wetenschappelijke onderzoek in samenwerking met partners en kennisinstellingen.

Voeg je koptekst hier toe

OWIC wil een structurele oplossing voor bieden. Hiervoor willen wij drie initiatieven starten:

  • Periodiek overleg tussen MKB en onderzoekers over deelonderwerpen van innovatiethema’s om de afstand tussen de vakgebieden te verkleinen
  • Recent of nieuw onderzoek verankeren in de vernieuwing van onderwijs door gastlessen en kennisdeling
  • Samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen en onderzoekers

 

Het doel van deze faciliteit is om de verbinding te leggen tussen mbo-hbo-wo en industrie in Noord-Nederland, om zo te komen tot ontwikkeling van specialistische cursussen voor de verschillende opleidings- en ervaringsniveaus en de doorontwikkeling van bestaande onderwijsmodules en keuzedelen. Daarbij is er sterke behoefte om de afstand van MKB tot (student)onderzoekers te verkleinen. Centraal staat dat dit alles vraaggestuurd is vanuit het MKB en met gebruikmaking van innovatieve technologie zoals online leervormen en virtuele digital twins.

Het vernieuwen van bestaande onderwijsprogramma’s is essentieel om aansluiting te houden met relevante ontwikkelingen in de offshore wind sector. Door onderzoek en inventarisatie van innovaties, kunnen onderwijsprogramma’s in samenwerking met de industrie permanent worden geactualiseerd en vernieuwd.

Daarbij is er behoefte om innovatieve onderwijstechnologie toe te passen zoals het gebruik van VR en het ontwikkelen van digital twins. Het vernieuwen en verbeteren van onderwijsprogramma’s draagt bij aan het interesseren van studenten en zij-instromers voor een carrière in de offshore windsector. New Energy Coalition is de spil in het energieonderwijs op alle niveaus in Noord-Nederland. Met bijvoorbeeld het Energy College (mbo) en de Business School (hbo/wo) zal New Energy Coalition deze rol als verbinder ook voor de offshore wind oppakken. Er is reeds ervaring opgedaan met de Leergang Oriëntatie Offshore Wind samen met Noorderpoort, Groningen Seaports en NNOW waar 100 cursisten van alle niveaus (mbo, hbo, wo en zij-instromers vanuit het bedrijfsleven) hebben deelgenomen.

Bij meerdere betrokken onderwijsinstellingen loopt relevant onderzoek naar offshore wind O&M. De onderzoeken zijn geïnitieerd vanuit een behoefte en vragen in de markt, passend binnen de vijf deelthema’s en er zijn studenten betrokken voor deelprojecten. Elk onderzoek heeft partners vanuit MKB en het bedrijfsleven om oplossingen te bieden voor complexe O&M uitdagingen. In OWIC stimuleren de business development activiteiten en structureel overleg tussen MKB en onderzoekers van onderwijsinstellingen het initiëren van nieuw relevant onderzoek op het gebied van Cable Maintenance, Bolting, Remote Operations & (Predictive) Maintenance, Rotor Blades en Energieopwekking, -opslag en –balancing.

De volgende onderzoeken worden gedaan:

Automatische Inspectie en Reparatie van Turbine Bladen (AIRTuB) - Hanzehogeschool Groningen & Saxion University of Applied Sciences

Het AIRTuB-project is gericht op het optimaliseren van de bladen van een windturbine door het ontwikkelen van een autonome en op afstand bedienbare onderhoudstechnologie. Met behulp van een drone, kunnen windturbine bladen geinspecteerd worden op het moment dat het echt nodig is. Dit sluit aan bij de ervaringen opgedaan bij werkpakket 6, sub thema 3 Remote Operations & (Predictive) Maintenance.

Offshore Wind Bolting – Hanzehogeschool Groningen en Saxion University of Applied Sciences

De hogescholen in samenwerking met projectpartners Stork, Stopaq en TNO hebben de intentie om een onderzoeksproject te starten naar een duurzame en onderhoudsarme methode voor offshore wind bolting. In menig offshore windpark zijn er uitdagingen bij de boutverbindingen (bolting) gedurende de levensduur en dit is een arbeidsintensief onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden. Dit sluit aan bij de ervaringen opgedaan bij werkpakket 6, sub thema 2 Bolting.

MARS4Earth – Saxion University of Applied Sciences

Het MARS4Earth-project streeft ernaar de eerste autonome en modulaire luchtmanipulator te ontwikkelen die fysiek op een veilige, autonome, efficiënte en kosteneffectieve manier met de buitenomgeving werkt. In wezen fungeert de luchtmanipulator als ‘armen en handen in de lucht’. Dit sluit aan bij de ervaringen opgedaan bij werkpakket 6, sub thema 3 Remote Operations & (Predictive) Maintenance.

Saxion University of Applied Sciences – Lectoraat Mechatronica

Binnen het OWIC-project gaat het lectoraat Mechatronica twee demonstrators ontwikkelen die gedemonstreerd en gevalideerd worden in een operationele omgeving. Het niveau van huidige technologieën van de lopende projecten van MARS4Earth en Autonoom Varen zijn TRL4-5. Binnen het OWIC-project zou de volwassenheid van technologieën verder ontwikkelende, geïntegreerd naar een compleet systeem en gevalideerd in operationeel omgevingen worden. Ook dit sluit aan bij de ervaringen opgedaan bij werkpakket 6, sub thema 3 Remote Operations & (Predictive) Maintenance.

Ik wil weten wat jullie specifiek voor mij kunnen betekenen